محصولات شرکت

A40

نام قطعه

خار بست زه کمری اتوبوس

شماره فنی

XK1016950102

مواد اولیه

PA 6

خودرو

اتوبوس

دانلود کاتالوگ گروه