محصولات شرکت

A90

نام قطعه

بست نگهدارنده دسته سیم

 موتور پژو 206

شماره فنی

9613538580

مواد اولیه

PA 6

خودرو

پژو 206

دانلود کاتالوگ گروه