استخدام

: نام
: نام خانوادگی
: کد ملی
: جنسیت
: محل تولد
: تاریخ تولد
: نام پدر
: وضعیت تاهل
: وضعیت سربازی
: نقص عضو
: توضیحات نقص عضو
: تلفن
: موبایل
: ایمیل
: آدرس
: آخرین مدرک تحصیلی
نام دانشگاه
: رشته تحصیلی
: گرایش
: تاریخ اخذ مدرک
: معدل


  سطح مکالمه
  سطح خواندن
  سطح نوشتن

: زبان
: سوابق شغلی
: دوره های تخصصی
: میزان حقوق
: تاریخ آماده به کار
: فایل های ضمیمه