خدمات آزمایشگاهی

آزمایشگاه کنترل کیفیت شرکت ابتکار پلاستیک تهران دارای تجهیزات بازرسی و آزمون و نیروی کار مجرب می باشد. این آزمایشگاه در سال 85 موفق به اخذ تائید صلاحیت از شرکت آزمایش و تحقیقات قطعات و مجموعه های خودرو ( ایتراک) گردیده است.

خدمات آزمایشگاهی  این شرکت مطابق جدول ذیل می باشد:

ظرفیت (Capacity) ریز نمایی استاندارد آزمون عنوان آزمون ردیف
x=450  y=300  z=200 mm 0.001 mm ISIRI 1967, ISIRI 1968ISIRI 1980 اندازه گیری ابعادی   1
Fmax: 2000 Kgf 0/50% IRI 16621-4 , NFT51-034 , ASTMD638 تست کشش     2
Fmax: 2000 Kgf 0/50% NFT51-034 - ASTMD638 تست فشار     3
Fmax: 2000 Kgf 0/50% ISIRI 8178 , PSA-D411041-B تست خمش    4
Fmax: 2000 Kgf 0/50% NFT51-034 , ASTMD638 تست سیکل    5
Fmax: 2000 Kgf 0/50% NFT51-034 , ASTMD638 تست هلدینگ   6
PSA-D251075-D چسبندگی رنگ و پرایمر پلیمرها 7
دارای 4 لامپ UV, F, A, D PSA-D151343 رنگ سنجی و تشخیص گرین محصول 8
T ~ 250° C (T ~ 1200° C) 0.1° C (1° C) PSAD-451234-C تست حرارتی 9
T: -30° C 0.1° C PSAD-421235-D تست برودتی 10
200 gr ~ 20 Kg PSAD-421235-D تست ضربه عادی 11
200 gr ~ 20 Kg PSAD-421235-D تست ضربه برودتی 12
200 gr ~ 20 Kg PSAD-421235-D تست ضربه شیمیایی 13
1 ~ 22 J 0.01 J ISIRI 6981 , ASTMD256A , ISO 180 تست ضربه آیزود 14
1 ~ 25 J 0.01 J ASTMD6110 , ISO179 تست ضربه چارپی 15
0 ~ 610 gr 0.001 gr ISIRI 5003 , AND STANDARD اندازه گیری وزن 16
0 ~ 610 gr 0.001 gr PSA-D451158-A اندازه گیری دانسیته 17
T ~ 300° C 0.1° C ASTM-D1238 , ISIRI6980 اندازه گیری شاخص جریان مذاب 18
300 Lit PSA-D171058-J مقاومت به خوردگی فلزات در محیط نمکی 19
PSA-D475251-B مقاومت در برابر رطوبت 20
T ~ 1200° C 0.001 gr PSA-D101145-C درصد خاکستر 21
T ~ 250° C 0.01 mm ISIRI 7605 , PSA-D451132-D مانایی فشار لاستیک ها 22
PSA-D451291-C سختی سنجی لاستیک و پلاستیک  23
PSA-D401710-B درصد رطوبت 24
PSA-D471025-G مقاومت به عرق دست 25
Fmax: 2000 Kgf 0.05 Kgf نقشه و تست پلن مرتبط با قطعه نیرو سنجی 26
-1~0 bar (0~10 bar) 0.02 bar (0.2 bar) نقشه و تست پلن مرتبط با قطعه/ ISIRI 1357 اندازه گیری خلاء و فشار 27
نقشه و تست پلن مرتبط با قطعه اندازه گیری گشتاور 28
 1200° C  0.1° C نقشه و تست پلن مرتبط با قطعه حرارت سنجی 29